شرکت کارگزاری بیمه گردشگری

کارگزاری بیمه گردشگری


                                                           
شرکت کارگزاری بیمه گردشگری تحت شماره ثبت 536894، در تاریخ 1397/11/06 و با سهامداری صد در صدی شرکت توسعه امید افق گردشگری تاسس گردید. این شرکت وظیفه تامین خدمات بیمه ای به شرکت های گروه مالی گردشگری را عهده دار بوده و برنامه ریزی جامعی جهت بازاریان خارج از گروه انجام داده است.