شرکت کارسازان امید پردیس

کارسازان امید پردیس


                                                                  
 شرکت کارسازان امید پردیس با شماره ثبت 535194 در تاریخ 1397/09/26 و با مالیکت 30 درصدی گروه توسعه امید افق گردشگری و با هدف اولیه تامین نیروی انسانی شاغل در شرکت های گروه مالی گردشگری و نیز ارائه خدمات تخصصی در حوزه های مختلف به سایر شرکت ها تاسیس شده است.