بازاریابی و فروش خودپرداز

خدمات بانکی

در راستای توسعه شبکه خودپردازهای خارج از شعب و درامدزایی پایدار و مستمر برای شرکت، واحد بازاریابی خودپردازها راه اندازی گردید. با توجه به رقابتی بودن شرایط واگذاری خودپرداز به پذیرندگان در بین بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و استفاده روزافزون جامعه، هدف از درگاههای پرداخت الکترونیک، ایجاد درامد پایدار از طریق خودپرداز با مشکلاتی روبرو می باشد. لیکن با مد نظر قرار دادن چندین عامل از جمله: اتحاد و انسجام، بازاریابی هدفمند، رضایتمندی پذیرنده و خدمات پولرسانی و پرستاری سریع می توان به اهداف تعیین شده دست یافت. با نگاهی ویژه به بازاریابی خودپردازها می توان چشم اندازی روشن و سهم قابل توجهی از بازار را در این زمینه متصور بود.