پولرسانی و دستگاه های خودپرداز

خدمات بانکی


شرکت توسعه امید افق گردشگری از سال های ابتدایی تاسیس خود، امور مربوط به پولرسانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را به یکی از فعالیت های اصلی خود بدل نموده است. در این راستا و به طور ویژه پولرسانی اکثریت شعب و خودپردازهای بانک گردشگری و برخی از بانک های دیگر را در اختیار دارد.