مانیتورینگ و پایش

خدمات بانکی

در راستای راهبری متناسب و بهینه کارکرد خودپردازها، واحد مانیتورینگ و پایش دائما عملکردهای خودپرداز را از طریق نرم افزار مربوط مورد بررسی قرار داده تا وضعیت تراکنش خودپرداز، موجودی خودپرداز، میزان خرج کرد کاست ها، دیسپنسر، عملکرد کارتخوان، ارتباط با سرور را سریعا به واحد پشتیبانی و پرستاری اطلاع رسانی نمایند.