پشتیبانی و پرستاری

خدمات بانکی

بمنظور در دسترس بودن تمامی خدمات خودپردازهای خارج از شعب در ۲۴ ساعت شبانه روز عملیات پشتیبانی و پرستاری خودپردازها توسط پرسنل مجرب و آموزش دیده شرکت توسعه امید افق گردشگری انجام می پذیرد که شامل رسیدگی به وضعیت ارتباطی و آنلاین بودن دائمی خودپرداز، رفع خرابی های دیسپنسر خودپردازدر شرایطی که نیاز به تعویض قطعات نباشد، جایگذاری رول رسید مشتری ، بروزرسانی نرم افزاری، بررسی وضعیت عکسبرداری دوربین تراکنشی خودپرداز، هماهنگی و همراهی با کارشناسان شرکت های گارنتی کننده قطعات خودپرداز و نظافت خودپرداز می باشد.