شرکت توسعه امید مبین

شرکت توسعه امید مبین                                             


شرکت توسعه امید مبین با شماره ثبت 479895، در تاریخ 1394/07/08 و با مالیکت 100 درصدی شرکت توسعه امید افق گردشگری و به قصد بازگردانی سهام شرکت توسعه امید افق گردشگری تاسیس شده است. در حال حاضر اهم فعالیت های این شرکت را امور سرمایه گذاری تشکیل می دهد.