اعضای هیات مدیره


آقای احمد ضیائی
خانم فرانک حیدری
آقای فرهاد نیلی
آقای فرهاد کاظمی موقر
آقای مجید محتشم امین